S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s

Alltid gratis för skolor och sociala organisationer
Ständigt under utveckling

Klicka här för att öppna ett Word document med Lektions Planerna  
                                      (i nytt fönster)
För att lättare kunna klippa, klistra och skriva ut på papper...

Våra Lektions Planer, som du kan se här nedanför, ges i form av
"Diskussions Moduler", och är avsedda att förändra perspektivet hos
individen, allteftersom varje tema diskuteras.
För bästa resultat, gå igenom våra teman i den ordning de presenteras här
nedanför.
Men, allt eftersom speciella situationer dyker upp, använd dem som ni
tycker passar.

Våra teman är uppdelade i 3 kategorier - Self-ownership (Att Äga Sig
Själv), Core Values (Inre Värderingar) och Tolerance (Tolerans).

För grundskolelärare: förenkla gärna vid behov men den här informationen
är inte svårförståelig för någon.
Äldre elever kommer att vara mer sofistikerade i sina svar, men elever i alla
åldrar har stor nytta av vårt material.

När eleverna mognar så utvecklas också dessa teman. Vi är övertygade om
att dessa studier kan upprepas ett flertal gånger under elevernas
skolgång, och ändå få en meningsfull inverkan varje gång.

Våra Lektions Moduler anses vara lättadministrerade.
Vårt förslag är att forma en cirkel av stolar i klassrummet, så eleverna
sitter ansikte mot ansikte under diskussionen. Medans två elever kan ha
en livlig diskussion, blir det en större samverkan inom gruppen, när det är
en större grupp.

Dessa Lektions Planer erbjuds utan några som helst restriktioner, när det
gäller copyright, till skolor och sociala organisationer. Så välkommen att
klippa, klistra och ändra som ni känner för, så det passar ert behov.

Alla förslag till tillägg, borttagande eller förändringar av något slag tas
tacksamt emot på:
info@makingpositivechoices.com

Ha kul, håll livliga diskussioner och se till att eleverna känner sig bekväma
när de svarar.
Lektions Planer/Diskussions
Moduler

________

Innehåll

Version 1: 01-08
Teman
1.         Förstå hur värdefull du är
2.         Definiera Vad - Vem
3.         Definiera "Att Äga Sig Själv"
4.         Ramarna för Inre Värderingar
5.         Att vara Beslutsam, Rättvis och Ärlig
6.         Medborgarskap
7.         Att vara kreativ och värdefull
8.         Hitta ditt värde
9.         Osäkerhet  
"Inre Värderingar"
21.         Formell introduktion till "Grundpelarna"
22.         Föreställningar
23.         Lagspel
24.         Den "stora bilden"
25.         Den "lilla bilden"
26.         Ta hand om din skola
27.         Göra standardiserade test
28.         Skolans image
"Tolererans"
29.         Vi är unika
30.         Definiera "Tolerans"
31.         Tolerans mellan individer
32.         Tolerans mellan grupper
33.         Fred
34.         Engagemang
"Att Äga Sig Själv"
Tema 1:
”Förstå hur värdefull du är...”
Lektions Planer / Diskussions Moduler
Mål: Att få eleverna att inse att de ar kreativa och värdefulla, och att genom att
inse detta ger de sig själva makten att ha kontroll över sina egna liv.

Punkt 1: Är du en individ, eller är du det samma som alla andra?

Punkt 2: Är du en värdefull tillgång för din skola eller ditt samhälle?

Punkt 3: Är din kreativitet värdefull?

Punkt 4: Hur uppträder en kreativ och värdefull person?

Punkt 5: Hur ser en kreativ och värdefull persons liv ut?

Punkt 6: Hur tillfredsställande vore det om ditt liv var kreativt och värdefullt?

Slutsats: Genom att acceptera att vi ar kreativa och värdefulla individer, förstår vi
att vi kan ha en givande roll inom vår skola, samhälle och hela världen.

Vi förstår också att vi har rätten och möjligheten att göra förändringar inom oss
själva som möjliggör genuin och positiv kommunikation med andra personer och
även i olika situationer.

För Läraren: Det ligger i den mänskliga naturen att tro att livsviktiga beslut bättre
tas av personer som är mer värdefulla eller viktigare än vi sjalva. Om vi inte inser vårt
eget värde, söker vi andra som ska ta besluten för oss.
Era elever måste få veta att de är värdefulla, och att de har rätten och
möjligheterna att göra sina egna val.

Genom att fokusera på deras kreativitet och betydelse kan de tillåta sig själva att bli
så värdefulla som de någonsin kan föreställa sig. Detta ger dem tillåtelse att göra
sina egna val och bli de individer de väljer att vara.
Mål: Att klargöra för eleverna skillnaden mellan vad vi är i livet mot vem vi är,
definierat av våra värderingar. Detta beskrivs bra i exemplet med mannen som hade
en doktorsgrad, men beslutade att inte arbeta inom det område han var kvalificerad
för, inte heller inom industrin, utan som trädgårdsmästare eftersom han älskade att
vara utomhus och arbeta med sina händer.
”Vad” han är som individ definieras genom hans yrken, hans familjs status och hans
meriter.
Men ”vem” han är definieras genom den ram av värderingar som han har tagit till sig
som sin egen.

Punkt 1: Kan du berätta för mig om skillnaden mellan “vad” du är och “vem” du är?

Punkt 2: Kan du se att även om ditt yrke och dina meriter ändras så förblir dina
värderingar fortfarande de samma?

Punkt 3: En ram av positiva värderingar är något du alltid kan referera till i ditt liv,
en resurs för att kolla upp hur dina tankar och ditt agerande mäter upp med dessa
värderingar...

Slutsats: Som unika individer kan vi alla ha gemensamma referenspunkter, genom
att vi alla tar till oss ett bestående ramverk av positiva värderingar.

För Läraren: Den enda saken som är genomgående i hela våra liv är de inre
värderingar vi har tagit till oss som våra egna. Kanske vi byter yrke, våra meriter och
betyg förändras, och ibland ändras också vår familjesituation, men – våra värderingar
är alltid oföränderliga.
Tema 3:
Definiera "Att Äga Sig Själv"

Mål: Att få eleverna att inse att alla individer har rätten och förmågan att kunna
tillkännage vem de väljer att vara.

Punkt 1: Vem är ansvarig för ditt välbefinnande?

Punkt 2: Enligt lag, vem äger dig?

Punkt 3: Beskriv vad det menas att vara helt ansvarig för sina egna tankar och sitt  
eget agerande.

Punkt 4: Skrämmer det dig att du är helt och hållet ansvarig för dina tankar och
ditt agerande?

Punkt 5: Kan du föreställa dig att komma över din rädsla, och att tillåta dig själv att
helt och fullt uppleva livet som en individ som äger sig sjalv?

Punkt 6: Säg högt, gemensamt i klassen - "Jag är den jag väljer att vara". Gör det
ett antal gånger.

Slutsats: Du har, enligt lag, rätten och förmågan att bestämma över ditt eget
öde. Du kan välja dina instruktioner och välja att leva inom ett samhälle som delar
en ram av inre värden. Det som händer i livet ar framkallat av dina val, och många år
framöver kommer du att hållas ansvarig för livet du har levt.

För Läraren: Speciellt yngre elever, kan tro att deras föräldrar har det lagliga
ägandeskapet av dem. Detta ar destruktivt, att inte tillåta individen att acceptera
hans/hennes eget liv som en produkt av egna beslut. Vi kan verkligen vara den vi
väljer att vara. Detta är inte en ursäkt för att agera på ett annat sätt än våra
föräldrar och lärare förväntar sig att vi ska göra, mer ett uttryckande av styrkan vi är
garanterade som individer.
Tema 4:
"Ramarna för de inre värderingarna"

Mål: För att förstå vad "ramarna för de inre värderingarna" är, och för att acceptera
vikten av att utveckla en ram av inre värderingar som man har gemensamt med
andras inre värderingar.

Punkt 1: Definiera vad "ramar för inre värdringar" är.

Punkt 2: Varför är det viktigt att ha ramar för sina inre värderingar?

Punkt 3: Vad händer om vi inte har ramar för inre värden?

Punkt 4: Hur reagerar, och svarar, vi på folk och situationer utan att ha fastställda
ramar för inre värderingar?

Punkt 5: Vi behöver den nödvandiga informationen för att utveckla ramar för de
inre värderingarna.

Punkt 6: Din skola har valt att ge dig den här informationen.

Slutsats: Förstå att vi kan välja våra ramar för inre värderingar, och fortfarande vara
de utpräglade individer vi är!

För Läraren: En "ram för inre värderingar" skapas genom att vi tar till oss ett givet
set med inre värderingar. Vi väljer de inre värderingar som vi tror tjänar oss bäst. När
vi närmar oss situationer med andra som har samma inre värderingar skapar vi en
bestående omgivning. Utifrån detta kan vi tillåta andra att vara den de är. När vi
befinner oss i en konflikt, kan vi (i värsta fall) "komma överens om att vi inte
kommer överens."

En till ytterlighet, är att inga inre värderingar ha, vilket onekligen leder till kaos, eller
- leder till ett samhälle i harmoni och accepterande av allas rättigheter. Eleverna
behöver dessa definieringar för att dra slutsatsen av vilken roll de själva vill spela.
Att vara Beslutsam, Rättvis och Ärlig
Tema 5:
Mål: Att få eleverna att förstå att när de väl tagit till sig sina inre värderingar, så kan
de hålla fast vid dem.

Punkt 1: Skulle det inte vara toppen att ha en ram av inre värderingar som du kan
använda i alla situationer?

Punkt 2: Varför skulle det vara mindre osäkerhet i ditt liv om du visste hur och vad
du skulle tänka i vilken situation som helst?

Punkt 3: Kan du se fördelarna med att vara konsekvent inom en vald ram av inre
värderingar?

Punkt 4: Inse och förstå att sättet du tänker på, består av en ram av inre
värderingar.

Punkt 5: Inse och förstå att din ram för dina inre värderingar, tillsammans med
gemensamma ramar av inre värderingar hos andra, är vad som håller oss alla
tillsammans!

Slutsats: Om vi alla kan tänka inom en ram av inre värderingar, skulle livet vara så
mycket lättare på många sätt. Livet skulle vara så mycket mer förutsägbart och ha
så mycket mindre osäkerhet.

För Läraren: Att ha gemensamma inre värderingar är nyckeln till att hantera
människor och situationer på ett meningsfullt sätt. När vi samverkar med andra inom
gemensamma ramar för inre värderingar, är våra reaktioner mycket mer förutsebara.
Detta ökar kvaliteten på vår kommunikation och minskar stressen som orsakas av
osäkerhet.
Tema 6:
Medborgarskap
Mål: Dina elever kommer att få en klar definition av vad det innebär att vara en
"medborgare".

Punkt 1: Definiera "medborgarskap".

Punkt 2: Varför finns det lagar för att skydda medborgarna som individer?

Punkt 3: Hur kan du vara en "god medborgare" i dina tankar och ditt agerande i
skolan?

Punkt 4: Hur skulle skolan fungera om alla följde reglerna för ett gott
medborgarskap?

Punkt 5: Hur skulle samhället fungera om alla följde reglerna för ett gott
medborgarskap? Världen?

Slutsats: Kan du förestalla dig hur världen skulle se ut?

För Lärare: Använd en ordlista till punkt 1. Dina elever behöver en gemensam
definition för vad det menas med att vara en medborgare. Det här rör deras roller
på skolan, i samhället och i världen. Vi kan inte anta att alla elever ens vet hur en
medborgare ska bete sig.
Tema 7:
Att vara kreativ och värdefull
Mål: Att få eleverna att inse att de är kreativa och värdefulla är viktigt. Genom att
veta detta, tillåter de sig själva att prestera på en högre nivå.

Punkt 1: Definiera "kreativitet" och rollen av kreativitet i samhället.

Punkt 2: Att inse att vi alla är födda med kapaciteten att vara kreativa, fast
talangerna varierar från individ till individ. Ibland har dessa talanger bara inte blivit
upptäckta än.

Punkt 3: Förklara vad det betyder att "vara värdefull".

Punkt 4: Hur kan det medvetna beslutet att leva ett kreativt och värdefullt liv vara
till en glädje i ditt liv? Varför?

Punkt 5: Hur kan resultatet bli en bättre prestation genom att leva ett kreativt
och värdefullt liv?

Slutsats: Det är underbart att bli accepterad som en kreativ och värdefull
människa! Du har absolut rätten och möjligheterna att vara en meningsfull del av din
skola, av ditt samhälle, och av världen.

För Läraren: Dina elever behöver erkänna och förstå vikten av sina liv. Detta skapar
förtroende. När elever inser detta, kan de börja söka sina resurser/möjligheter.
Tema 8:
Hitta ditt värde
Mål: Att få eleverna att fokusera på talangerna de besitter.

Punkt 1: Skriv ned 5 saker du har gjort, som du verkligen njöt av att göra.

Punkt 2: Har några av dessa 5 saker nåt gemensamt? Kan de placeras i någon
kategori av talanger?

Punkt 3: Få eleverna att värdesatta att de verkligen kunde fastställa några av
sakerna de tycker om att göra. Sätt etiketten "talanger" på dessa saker som de
gillar att göra.

Punkt 4: Utse en talang, och skriv ned 3 sätt som kreativitet kan användas på, för
att vidare gynna detta glädjeamne.

Punkt 5: Få eleverna att inse att de har möjligheten att bli kreativa.

Slutsats: Förstår du att du är en kreativ person? Du måste förstå hur viktig den här
kreativiteten är för din skola, för ditt samhälle, för hela världen. Utan den här
kreativiteten skulle aldrig något nytt hända. Den här kreativiteten är nyckeln till
världens välgång.

För Läraren: Om du inte kan hitta en dold talang inom en person, så letar du inte
tillräckligt. Få eleverna att leta inom sig själva efter dessa talanger, och låt dem
upptäcka vad de är bra på. När de förstår att de har talanger och kreativitet,
kommer de att förstå att de har eget värde.
När elever vet att de har värde som individer, sa ökar deras självförtroende, och
självförtroende är bra att ha.
Tema 9
Osäkerhet
Mål: Att få eleverna att inse och förstå att ”osäkerhet” inte behöver vara en
skrämmande sak.

Punkt 1: Ingen av oss är säker på vad framtiden kan innehålla.

Punkt 2: När vi trillar av vägen på grund av saker vi inte förutsåg, går vi osäkerhet
till mötes.

Punkt 3: Vi måste få veta att vi har kreativiteten att få oss själva tillbaka på vår väg.

Punkt 4: Det är osäkerheten i hur vi kommer att hantera oförutsedda
omständigheter, som vi kallar "äventyr".

Punkt 5: Om du kan ta till dig "äventyret" så kan du också ta till dig "osäkerheten".

Slutsats: Hallå, saker händer? Vi har alla uplevelser som leder oss in i perioder av
osäkerhet. Men om vi hade varenda liten detalj utstakad för oss i förvag skulle livet
verkligen vara tråkigt! Det ar osäkerheten som gör det roligt!

För Läraren: Det är alltid bäst att ha en plan. Men, ibland kommer saker upp som vi
måste ta tag i. Om det här leder oss av vägen måste vi på nytt bekräfta vart vi är
på väg, kanske ta en annan väg, och gå framåt. Om osäkerhet inte fanns, skulle
livet vara så tråkigt! Vi borde ta osäkerheten till oss, och inte vara rädda för den!
Tema 10:
Definiera "rädsla"
Mål: Att få eleverna att inse vad "rädsla" ar.

Punkt 1: Definiera "rädsla".

Punkt 2: Hur inverkar rädsla på hur du deltar i grupper eller aktiviteter?

Punkt 3: Hur påverkar rädsla hur du fungerar med dina vänner?

Punkt 4: Hur påverkar rädsla hur du fungerar tillsammans med andra utanför skolan?

Punkt 5: Kan du nämna några exempel på hur rädsla påverkar ditt samhälle?
Världen?

Slutsats: Förstå att rädsla ofta visar sig, och att den kan orsaka oss att förlora
kontrollen över våra reaktioner i olika situationer och till andra människor.

För Läraren: Använd en ordbok för punkt 1. Man måste definiera vad rädsla
verkligen är för att kunna börja förstå hur lätt det kan inverka på våra relationer och
våra aktiviteter. Genom att förstå att rädsla finns i oss alla, och att manifesteringen
kan identifieras i många situationer, så kan elever börja identifiera vad de själva gör
utifrån rädslor.
Tema 11:
Rädsla och utveckling som individ
Mål: Att förstå hur rädslor håller oss tillbaka.

Punkt 1: Du kan inte utveckla dina resurser om rädslor håller dig tillbaka. Varför?

Punkt 2: Ju mer rädd du är, desto mindre kreativ är du. Varför?

Punkt 3: Hur kan din ram av inre värderingar hjälpa dig att överkomma rädslor?

Punkt 4: Hur kan du bli framgångsrik genom att du blir mindre rädd?

Punkt 5: Hur skulle det se ut om alla samverkade med varandra med mindre rädslor?
Slutsats: Utveckla en ram av inre värderingar och du kommer att ha
referenspunkter från vilka du kan bedöma varje situation. Var konsistent. Genom att
du vet i förväg hur du troligen kommer att reagera i alla situationer, så kommer du
att känna mindre rädsla som är orsakad av osäkerhet. Det är den här oräddheten
som tillåter dig att samverka elegant i situationer och med människor, och det ger
dig framgångar.

För Läraren: En ram av inre värderingar skapar ett set av referenspunkter som kan
användas när man hamnar i vilken situation som helst. Dessa referenspunkter talar
om för dig vad inom räckvidden som du anser vara acceptabelt. Om situationerna är
utanför denna räckvidd, känner du att den här situationen ar obekväm och kan
undvika den. Framgång kan vara en hal sak för någon som inte har utvecklat dessa
referenspunkter, och personen undviker, detta på grund av rädslor, dessa element
som annars skulle tillåta en framgång att hända.
Tema 12:
Definiera "framgång"
Mål: Att ge eleverna en rejäl, hållbar definition av ordet "framgång", och hur det
relaterar till ramen av inre värderingar.

Punkt 1: Definiera ordet "framgång".

Punkt 2: Kommer livet att bli mer och mer behagligt allteftersom du når
framgångar?

Punkt 3: Framgång betyder olika saker för olika personer.

Punkt 4: Varför är det mer troligt att du får framgångar om din ram för inre
värderingar delas av andra individer?

Punkt 5: Varför är en ram av inre värderingar, som är gemensam ram för inre
värderingar hos andra människor, viktig för framgångarna?

Punkt 6: Om din ram av inre värderingar är gemensam med andra människors som
också finns i ditt samhälle, kommer då framgångarna inom samhället att bli lättare
att uppnå? Hur fungerar det med resten av världen?

Slutsats: Människor med samma inre värderingar håller ihop. De gör saker för
varandra. De hjälper varandra. Det här är saker som framgångsrika människor har
gemensamt.

För Läraren: Använd en ordbok till punkt 1. Eleverna behöver en referenspunkt för
att definiera denna framgång. En gedigen förståelse för vad "framgång" visar dem
vad man strävar för. Kom ihåg den gamla frågan, "Hur ska vi komma någonstans om
vi inte vet vart vi är på vag?"

Den största motiveringen är att ha roligt. Att ha ett gemensamt set med inre
värderingar formar en känsla av sammanhallning i vilken situation som helst. Detta
skapar en atmosfär av kreativitet och personligt värde. Det berättigar och är
förnöjsamt.

I slutet av diskussionen, ta med klassen utomhus, för ett bättre perspektiv, och för
att det är lättare för eleverna att se helheten.
 
Tema 13:
Stolthet
Mål: Att ge eleverna en klar definition av vad "stolthet" är.

Punkt 1: Definiera "stolthet".

Punkt 2: Nämn några saker du är stolt över.

Punkt 3: Varför är du stolt över dem?

Punkt 4: Hur skulle du känna dig om ditt liv var fyllt av stolthet?

Punkt 5: Kan du göra ett avtal med dig själv att fylla ditt liv med så många
situationer som möjligt, där du kan känna att du är stolt?

Punkt 6: Om du inte kan göra det här avtalet, vad är det som håller dig tillbaka? Ar
det rädslor?

Punkt 7: Hur kan det komma sig att rädslor kan hålla dig tillbaka?

Slutsats: Skulle du helst gå runt och känna dig upprymd över dig själv, eller känna
att du är så mycket mindre än du skulle kunna vara?

För Läraren: Använd en ordbok i punkt 1. Dessa elever kanske inte har en klar bild
av vad "stolthet" betyder. Vi vet ju alla att det är trevligt att kunna "slå sig för
bröstet" när vi uppnått något, vare sig det är för att visa världen eller kanske bara
för oss själva. Om de kan relatera till vad stolthet menas, så kan de lättare sträva
efter det.
Tema 14:
Fokusering
Mål: Att ge eleverna en klar definitionav vad "fokusering" är.

Punkt 1: Definiera "fokusering".

Punkt 2: Att vara här-och-nu, att vara i stunden.

Punkt 3: Stanna kvara i stunden.

Punkt 4: Tanken som vandrar.

Punkt 5: Det behövs dicipliin.

Punkt 6: Anklaga inte dig själv, ta dig bara upp på vägen igen.

Punkt 7: Det behövs beslutsamhet för att kunna hålla kvar fokuseringen.

Slutsats: Det bästa du kan ha med dig in i en situation eller diskussion med någon
annan är uppmärksamhet. Det är väldigt bra om du kan göra något och samtidigt
hålla dig fokuserad med hela din uppmärksamhet. Du får mer gjort, det är mer
behagligt och tiden går faktiskt fortare.

För Läraren: Det är mycket viktigt att en elev verkligen förstår vad det menas med
att kunna hålla fokuseringen på en uppgift. Att lära sig att fokusera och att hålla
kvar fokuseringen, det leder till fullbordande. Vi kan inte ta för givet att elever vet
vad det verkligen betyder att vara fokuserad.
Tema 15:
Stolthet, fokusering och framgång
som en naturlig kombination
Mål: Att skapa en förståelse för vad om behövs för att bli framgångsrik.

Punkt 1: Det ar trevligare att vara framgångsrik.

Punkt 2: Det känns toppen att vara stolt över saker man genomfört.

Punkt 3: Det behövs fokusering för att få det att fungera.

Punkt 4: Ta beslutet att vara mer fokuserad och ta en stund för att ägna dig själv
åt en uppgift du ska utföra.

Punkt 5: Ta beslutet att stanna upp och känna stolthet för varenda en av dina
framgångar.

Punkt 6: När du tagit dessa beslut, kommer du att få så mycket mer glädje i ditt liv!

Slutsats: Det här är vad allt handlar om! Det är en kraftfull känsla att veta att du, i
dina egna ögon och i andras, gör bra ifrån dig. Det ar också viktigt att inse att vad
det är som har fått dig att gå i rätt riktning, så du kan stanna på rätt kurs.

För Läraren: Den här lektionen tar fram en klar bild av vad som behövs för att
uppna framgång. Om de kan ta det här till sig, så kan de också se möjligheterna.
Tema 16:
Skola, stolthet, fokusering och kreativitet
Mål: För att eleverna ska kunna inse att de kan uppleva stolthet, vara fokuserade
och utöka känslan av stolthet och fokusera sina aktiviteter i skolan.

Punkt 1: Innan klassen lugnat ner sig helt och hållet, säg till eleverna: "Skriv ner 3
saker till mig som du kan göra för din omgivning" Få dem att sätta sig ner och skriva.

Punkt 2: Be att få höra deras svar.

Punkt 3: Förklara och diskutera hur ett ramverk av inre värderingar hjälper till att
skapa ideerna som de kommit upp med.

Punk.t 4: Förklara och diskutera hur viktigt det är  med "kreativitet" när man letar
lösningar för de här ideerna.

Punkt 5: Förklara och diskutera hur viktigt det är med grunderna stolthet och
fokusering för att hitta lösningarna.

Punkt 6: Förklara och diskutera hur man kan sträcka sig utanför skolan och ut i
samhället, världen, med att vara kreativ, ha ramar för inre värderingar och att vara
stolt och fokuserad.

Slutsats: Ta de här sakerna och använd dom praktiskt! Gör det, med början nu!

För Läraren: Det här skapar en förståelse för hur elevernas kreativitet kan influera
livet på deras skola, och livet på utsidan i övrigt.
Tema 17:
Gå Framåt
Mål: Att få eleverna att förstå att deras liv kan börja här och nu. Att det som hänt
tidgare är historia och att vi alla har rätten och möjligheterna att välja att gå framat.

Punkt 1: Våra liv, innan här och nu, har varit fulla av upplevelser, några goda, några
inte så goda.

Punkt 2: Det är ok att acceptera vad som har hänt tidigare, som en del av våra liv,
vår historia, och gå vidare.

Punkt 3: Det är ok att kännas vid våra uplevelser, och ibland bara släppa dom, låta
minnena passera.

Punkt 4: När vi släpper och går vidare, så släpper vi också taget som det förflutna
har om oss.

Punkt 5: Leva här-och-nu, i stunden som är.

Punkt 6: Ditt liv, i nuet.

Slutsats: Ta ett djupt andetag, och förstå att vad som än hände tidigare, så är
det historia nu. Det ar ok att släppa det, befria det. Det ar klart att det är lättare
sagt än gjort - men vet åtminstone att du kan göra det om du verkligen vill det.

För Läraren: Att leva i nuet är att njuta av livet till fullo. Men för att kunna göra
det så måste vi släppa det som håller oss tillbaka. Den här lektionen är till för att få
eleverna att förstå principen. Självklart så ar det inte helt så enkelt, att leva i nuet
och släppa taget om det förgågna. Men eleverna behöver föstå den här principen.
Tema 18:
Sätta upp en plan
Mål: Att få eleverna att förstå att det är nödvändigt och möjligt att sätta upp en
plan som kommer att leda dem dit de vill komma.

Punkt 1: Definiera ordet "plan".

Punkt 2: Förklara och diskutera detta påstaende "Hur ska du kunna komma
någonstans om du inte vet vart du ska?"

Punkt 3: Dela upp planen i mindre segment.

Punkt 4: Se till att varje segment räknas.

Punkt 5: Dela upp varje segment i "steg".

Slutsats: Tänk pa det här: Du beslutar att du vill gå någonstans du aldrig varit
tidigare. För att komma dit behöver du anvisningar, så du tittar pa en karta. Den här
kartan representerar din "plan".

Genom att skapa en plan kan du hålla dig till vägen och ha referenspunkter som du
checkar av under resans gång.

För Läraren: Använd en ordbok för punkt 1. Den här lektionen är avsedd att få
eleverna att känna igen möjligheter och det som är nödvandigt för att skapa en
plan. Förvänta inga mirakel eller aha-upplevelser under diskussionen, men få dem att
förstå att sätta upp en plan ar något de måste göra.
Tema 19:
Hålla sig till planen, steg för steg
Mål: Att få eleverna att förstå hur de följer sin plan och hur de tar sig tillbaka till
planen när de behöver det.

Punkt 1: Förstå att varje segment är uppdelat i steg, en "karta" för varje steg kan
skapas.

Punkt 2: Följ din karta.

Punkt 3: Ta en bit i taget.

Punkt 4: Om du upptäcker att du kommit på villovägar, anklaga inte dig själv, bara
gå tillbaka till ursprungsplanen.

Punkt 5: Livet är fullt av tillfällen för att komma på villovägar.

Punkt 6: Du måste ta beslutet att du ska hålla dig till din plan, och komma tillbaka
till den när du vandrat iväg från den.

Slutsats: Var medveten om dina mål, fokusera på vad du behöver just nu för att
hålla dig till planen. Var vaksam, och håll dig undan från tillfällen som troligen vill leda
dig på sidospår. Ta ett steg i taget. Anklaga dig inte för vad som hänt när du
kommit pa villovägar. Bara släpp, och gå tillbaka till din plan.

För Läraren: Det är verkligen viktigt att kunna släppa det som gör att man drar
iväg från sin plan. Det mest viktiga är att hitta tillbaka. Och det gör ingen nytta att
anklaga och ge sig själv dåligt samvete över vad som hänt. Elever måste få veta att
de jobbar för sin utveckling, som vi alla ständigt gör, och de kan göra nya val när
som helst för att nå sina mål.
Tema 20:
Lista prestationer
Mål: Att eleverna ska känna igen vad "prestationer" betyder. Det här inkluderar
deras framsteg från lågstadie till mellanstadie, från mellanstadie till högstadie, osv
hela vägen ut i världen, från en nivå i karriären till en annan. Det här betyder att när
de går från en nivå till nästa, eventuellt till en högre utbildning, utvecklas en
färdighet på var nivå. Men där är också troligtvis andra prestationer de gjort under
resans gång.

Punkt 1: Skriv ner 3 saker du vill klara av innan din nästa födelsedag.

Punkt 2: Skriv ner 3 saker du vill ha gjorda inom en månad från nu.

Punkt 3:Skriv ner 3 saker som du vill klara av inom en vecka.

Punkt 4: Skriv ner 3 saker du ska ha klara innan dagens slut.

Slutsats: Du sätter själv upp dina mål. Du har rätten och möjligheten att välja
riktningen du vill gå i. Du kan ta tid på dig att tänka ut vart du vill gå. Du är inte för
ung att göra dessa värdefulla beslut.

För Läraren: Det är helt möjligt att eleverna aldrig har tänkt tanken var de kommer
att vara 1 månad, 6 månader, 2 år, eller mer, från nu. Det här är ett tillfälle för dom
att fatta tanken att de kan besluta vart de ska ta vägen härnast. De är aldrig för
unga för ett uppvaknande av den här sorten, fast deras svar kommer att vara mer
sofistikerade ju äldre de är.
"Inre Värderingar"
Tema 21:
Formell Introduktion av  
"Grundpelarna"
Mål: Att presentera "Grundpelarna" för eleverna.

Punkt 1: Gå igenom "Grundpelarna" med eleverna.

Punkt 2: Hur relaterar "Grundpelarna" till varandra?

Punkt 3: På vilka sätt skulle livet vara mycket enklare om vi alla levde inom samma
ram av inre värderingar?

Slutsats: Det här är element som för oss alla tillsammans! Detta är elementen som
tillåter oss att ha en gemensam grund, även när vi inte delar samma tro!

För Läraren: Om du nu har följt dessa Diskussions Moduler i ordningen här ovan, så
har du pratat om dessa värderingar många gånger. Nu är det dags att formellt
introducera dem, att läsa var och en av dem högt och klargöra vad de betyder.
Tema 22:
Föreställningar
Mål: Att skapa en förståelse för att Grundpelarna är vad som knyter mänskligheten
samman.

Punkt 1: Föreställ dig ett samhälle av människor, i ungefär samma storlek som din
skola, som alla lever tillsammans inom samma ram av inre värderingar.

Punkt 2: Hur skulle ett oföränderligt och njutbart liv se ut inom detta samhälle?

Punkt 3: Skulle det här samhället hålla ihop under svåra tider?

Punkt 4: Skulle människorna i samhället ge stöd till varandra?

Punkt 5: Skulle det finnas mindre rädsla hos individerna?

Punkt 6: Varför skulle inte du vilja vara en del i detta samhälle?

Slutsats: Kan du förstå att det här är vägen till fred, lycka och välgång? Kan du se
ett behov av att vi tar till oss dessa gemensamma värderingar? Kan du visualisera
resultatet av detta? Låt nu detta omfatta hela världen. Kan du se vart det leder dig?
För Läraren: John Lennon sa det så bra i sin sång "Imagine". Vår ram av inre
värderingar är klistret som binder ihop oss. Utan dessa inre värderingar är den ena
ytterligheten kaos och den andra en population med helt gemensamma mål.
Genom att identifiera detta, så kan vi besluta om vi vill vara en del i ett samhälle,
allierade med det, istället för att motarbeta det. Vi kan alltid klaga över saker som vi
anser vara fel, men vi borde basera vårt dömande på vår ram för inre värderingar
som vi har fastställt.
Tema 23:
Lagspel
Mål: Att skapa en förståelse för vad det betyder att vara med i ett lag, och varför
det är viktigt.

Punkt 1: Ett av våra lag består av dig, din familj och dina vänner.

Punkt 2: Ansluta sig till andra.

Punkt 3: Vad betyder det att vara en lagspelare?

Punkt 4: Att vara i kontroll över sig själv samtidigt som man samverkar med andra.

Punkt 5: Att ha gemensamma inre värderingar med laget.

Punkt 6: Utöka lagandan så att den innefattar hela din skola.

Slutsats: Du har redan ett lag, team, som består av dina vänner och din familj.
Frågan är, hur bra lagspelare är du i det teamet? Därefter, inse att du kan utöka din
laganda till att innefatta hela skolan.

För Läraren: Att vara stolt över sin skola och ge den stöd inträffar när elever tar till
sig medborgarskap och en känsla av att höra hemma på skolan. De måste definiera
vad det innebär att vara en lagspelare, och förstå vad detta kan betyda för dem.
När det här är gjort kan de välja att känna mer patriotism gentemot sin skola. Och i
slutändan blir skolan ett stöd för dem.
Tema 24:
Den "stora bilden"
Mål: Få eleverna att förstå att känslan av att vara ett "team" kan utökas till att vara
hela världen.

Punkt 1: Hur skulle världen kunna dra nytta av att hela världen hade denna känsla
av att vara ett "team"?

Punkt 2: Ge exempel på när världen inte agerar som ett "team".

Punkt 3: Ge exempel på när världen agerar som ett "team".

Punkt 4: I framtiden, vilka generationer kommer att styra världen?

Punkt 5: Vilken ram av inre värderingar vore bäst för dessa världens ledare att ha?
Varför?

Slutsats: Världen kan också använda denna laganda. Världen upplever nu stora
motgångar, men vi är också stora globala rörelser som försöker läka sjukdomar, eller
försöker skapa välstånd där det tidigare inte funnits och vid någon tidpunkt väldigt
snart så kommer vi att behöva en laganda världen över för att kunna komma tillrätta
med miljöförstöringen. Vem väljer du att vara?

För Läraren: Vi behöver, i den stora helheten, en laganda jorden över. Det mest
brådskande ärendet är miljön, som tornar upp sig och om inget görs, leder till en
ödelagd framtid. Hur ska vi kunna göra detta, om vi inte arbetar tillsammans inom
den gemensamma ramen för våra inre värderingar? Det börjar här och nu, med dig
och dessa elever!
Tema 25:
Den "lilla bilden"
Mål: Att varje elev förstår att de har en värdefull roll att spela i världen.

Punkt 1: Är sopåkaren mindre värd som medborgare än en doktor?

Punkt 2: Hur kan inre värderingar vara så viktiga oavsett yrke?

Punkt 3: Det finns ett behov för produktiva individer av alla typer.

Punkt 4: Du behöver inte vara en trendig "innemänniska".

Punkt 5: Du kan vara precis lika värdefull och kreativ oavsett vilket yrke du har.

Punkt 6: Följ ditt hjarta, men kom ihåg dina inre värderingar.

Slutsats: Var någon! Välj vilken riktning du vill gå i, och ändra dig efter resans
gång, om du så behöver. Men, fastna inte i områden som tar dig bort från dina
framgångar. Du är värdefull och kreativ. Använd dina talanger, men kom alltid ihåg
dina inre värden.

För Läraren: Tänk på sopåkaren. Han arbetar i en bil som ägs av kommunen, får
relativt bra betalt, har tre barn och är hjälte i sin underbara familj. Han arbetar hårt
och njuter av sitt behagliga hem på sin fritid, etc. Det går inte att tänka sig att den
här killen gör ett dåligt jobb i livet. Det låter ju verkligen som om han har varit
framgångsrik. Det är inte hans titel som räknas, det är ramen som innehåller hans
inre värderingar som han tar med sig till jobbet som gäller.
Tema 26:
Ta hand om din skola
Mål: Att få eleverna att förstå rollen de spelar inom sin skolgemenskap.

Punkt 1: Din skola är din gemenskap där du har ditt umgänge.

Punkt 2: Du har ett ansvar, att ta hand om din umgängeskrets.

Punkt 3: Du är en värdefull och kreativ medlem i skolgemenskapen.

Punkt 4: Det är upp till dig att acceptera ditt medborgarskap inom din
umgängeskrets i skolan och att vara en kreativ och värdefull medlem.

Punkt 5: Det krävs beslutsamhet för att bli en kreativ och värdefull person som
bidrar till skolgemenskapen.

Slutsats: Ta språnget, och fatta att din skola vill att du ska känna dig säker och
trygg. Din skola ser dig som kreativ och värdefull och vill att du ska känna dig
bekväm när du är här. Din skola vill ha och behöver din input.

För Läraren: Det vore toppen om eleverna hela tiden kunde känna att de har en
fast plats i skolan där de kan känna sig helt trygga. Genom att skapa en sådan här
grund, känner eleverna att de vill stödja sin skola istället för att känna sig likgiltiga
och att motarbeta den.
Tema 27:
Göra standardiserade test
Mål: Att eleverna ska förstå hur viktigt det är att de gör bra ifrån sig på
standardiserade test.

Punkt 1: Resultaten på de nationella testen används som ett riktmärke för att hela
landet ska få så enhetliga bedömningsgrunder som möjligt, allt för att det ska vara
rättvist.

Prompt 2: Varför är det inte bra för din skola om du bara slänger dit ett svar på
måfå för att komma ut därifrån så fort som möjligt?

Punkt 3: Varför är det så viktigt, enligt Grundpelarna, att ta hand om din skola när
den behöver hjälp?

Punkt 4: Sätt upp ett kontrakt där eleverna lovar att de ska lägga ner tid och
energi och inte bara svara på måfå på de standardiserade testen.

Slutsats: Din skola, den samma som fostrar och ger dig trygghet, behöver din hjalp
och ditt engagemang. Snälla, var en del i det, och var med och lös problemen som
kan uppstå.

För Läraren: Lova pizza partys om så är, för att få upp resultaten och ge eleverna
en morot. Men du kan inte få dom att sluta skriva i svaren på måfå innan du ber
dom och de inser vad det ska användas till och att det är något som gynnar dem
själva.
Tema 28:
Skolans image
Mål: Att få eleverna att inse hur viktigt det är med skolans image.

Punkt 1: När du pratar om din skola, vad säger du då?

Punkt 2: Är det meningsfullt för andra att tro att du går på en bra skola?

Punkt 3: Är du villig att hjälpa din skola? Är det rätt att ta hand om din skola
genom att följa "Grundpelarna"?

Punkt 4: Om 20 år, tror du att du vill prata om vilken rutten skola du gick på, eller
vill du prata om den "fokuserade och meningsfulla" skolan du gick på?

Slutsats: Vi pratar om att skapa riktiga toppenminnen här! Vi pratar om att bli
beundrade för var vi har gått. Det här är kanongrejor att spara på!

För Läraren: Bla-bla-bla..... Men du kan vara mer raffinerad än så. Vi vill att eleverna
ska känna att de har en bra skola och att de förstår vad det här kan betyda för dem
nu och senare.
Tolerans
Tema 29:
Vi är unika
Mål: Att få eleverna att inse att vi alla är unika individer och att den här unikheten
är något som vi alla har glädje av.

Punkt 1: Vi är alla unika individer.

Punkt 2: Vi kan acceptera det unika hos varandra.

Punkt 3: Vi kan uppskatta det unika hos andra.

Punkt 4: Vi kan ärligt ha glädje av det unika i varandra.

Punkt 5: Vi lär från det unika i varandra.

Punkt 6: Vi har alla nåt att erbjuda..

Slutsats: Om vi alla var samma person skulle livet vara mycket tråkigt. Det är på
grund av att alla är unika som vi kan vidga vara vyer, lära och uppleva mera.

För Läraren: Vi behöver belysa och se till vad eleverna har att erbjuda, istället för
att titta på hur olika de är oss själva. För mycket likheter skapar mindre olikheter,
och olikheter är grunden till kreativa processer.
Tema 30:
Definiera "Tolerans"
Mål: Att få eleverna att förstå en klar definition av vad "tolerans" betyder.

Punkt 1: Definiera ordet "tolerans".

Punkt 2: Vad betyder tolerans for dig?

Punkt 3: Kan vi ha en gemensam definition av vad tolerans betyder?

Punkt 4: Skriv ned en förklaring vad tolerans i klassrummet betyder.

Punkt 5: Varför är gemensamma inre värderingar viktiga för tolerans?

Slutsats: Har vi alla rätten och förmågan att acceptera tolerans i våra liv? Varför?

För Läraren: Använd en ordlista för punkt 1. Eleverna behöver en definition på vad
tolerans betyder så de kan fokusera på att vara toleranta. Utan en klar definition har
de inga medel att acceptera tolerans som en guidande princip i deras liv.
Tema 31:
Tolerans mellan individer
Mål: Att få eleverna att förstå tolerans individer emellan.

Punkt 1: Kan du tillåta andra individer, oavsett grupptillhörighet, att existera som
unika individer?

Punkt 2: Kan du se hur ett gemensamt ramverk av inre värderingar kan tillåta dig
att acceptera, uppskatta och respektera det unika i andra?

Punkt 3: Kan du fortfarande vara en unik individ fast du umgås med andra som är
olik dig och är unika på sitt eget sätt?

Punkt 4: Kan du känna glädje över att folk accepterar varandra?

Slutsats: Som grupp kan vi vara annorlunda, men ändå ha kul tillsammans. Det kan
också innebära att vi får uppleva saker som vi aldrig skulle upplevt om vi inte hade
klivit ut utanför våra ramar.

För Läraren: Olikheter är så bra, det ger oss nya och olikartade upplevelser och
tillåter oss att växa och utöka vår cirkel av intresse och glädje. Genom att ta till oss
och acceptera det som är olikt oss själva, så upplever vi, och lär oss, så mycket mera.
Tema 32:
Tolerans mellan grupper
Mål: Att få eleverna att förstå att andra grupper är ok och har rätten att finnas.
Och att dessa andra grupper är en tillgång till den stora helheten och ökar våra
glädjeämnen och kunskaper.

Punkt 1: Vilka olika grupper finns på din skola?

Punkt 2: Finns det verkligen någon anledning att inte dessa grupper ska kunna
komma överens, om man ser det utifrån de inre värderingarna?

Punkt 3: Vad har dessa grupper gemensamt?

Punkt 4: Kan du acceptera sakerna som de här grupperna inte har gemensamt?

Slutsats: Vi kan vara olika, som grupper, och fortfarande kunna skratta tillsammans.
Och mer, vi kan visa varandra saker som vi aldrig skulle upptäcka annars.

För Läraren: Olikheter är oerhört bra! Om målet på skolan är att exponera så
mycket information som möjligt, då är det mycket positivt att söka  bredda sig och
upptäcka vad andra har att tillföra. För att uppleva så mycket vi kan, måste vi ta till
oss det som är olikt oss själva.
Tema 33:
Fred
Mål: Att få eleverna att förstå vad som behövs för att uppnå "fred".

Punkt 1: Definiera ordet "fred".

Punkt 2: Kan olika grupper på skolan existera fredligt tillsammans?

Punkt 3: Kan vi tillåta dessa grupper att vara unika?'
'
Punkt 4: Kan dessa grupper fortsätta att vara unika, medans du är unik?

Punkt 5: Kan grupper existera tillsammans i ditt samhälle?

Punkt 6: Den stora frågan: kan grupper existera tillsammans i världen och ändå vara
unika?

Punkt 7: Hur skulle det se ut?

Slutsats: Att acceptera att andra är unika, och att man ändå kan befinna sig inom
samma ram av inre värderingar, det leder till fred.

För Läraren: Vi kan förenas som en enad positiv styrka på vår planet. Men, det
krävs att vi accepterar att vi alla är unika och att vi delar en gemensam ram för inre
värderingar.
Tema 34:
Engagemang
Mål: Få eleverna att förbinda sig till en ram av inre värderingar som kan delas av
andra. Detta är nyckeln till överlevnad.

Punkt 1: När du blir äldre, vad för slags värld vill du leva i?

Punkt 2: Hur kan du, istället för att ta bort något, tillföra något till den världen?

Punkt 3: Tror du att det alltid kommer att vara lätt?

Punkt 4: Är du villig att hjälpa andra på deras väg?

Punkt 5: Är du villig att förbinda dig till att forma en ram av inre värderingar, och
leva efter de värderingarna?

Punkt 6: Är du villig att hjälpa andra att etablera en ram av inre värderingar?

Slutsats: Nu förstår du vad som är nödvändigt, nu är det bara att börja praktisera
det i det verkliga livet. Det här kräver att du tar ett beslut att göra det. Är du villig
att bli en del i lösningen, eller insisterar du på att vara en del i problemet? Beslutet
är helt upp till dig.

För Läraren: Dina elever måste bestämma om de vill tillföra något bra, bara existera
eller dra sig undan från världen. De kan ta detta beslut, vilken ålder de än är i.
INFORMATION
11.         Rädsla och utveckling som individ
12.         Definiera framgång
13.         Stolthet
14.         Fokusering
15.         Stolthet, fokusering, framgång
16.         Skola, stolthet, fokusering och kreativitet
17.         Gå framåt
18.         Sätta upp en  plan
19.         Hålla sig till planen, steg för steg
20.         Lista prestationer    
________
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Tema 2:
“Definiera 'Vad - Vem'”
10.         Definiera "rädsla"
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."
Donationer:

Om du känner att du skulle
vilja ge ett bidrag till vårt
program

- Klicka Här -

Alla pengar vi får in i
donationer används till skolor
och sociala organisationer
som är i behov av detta
program och är alltså
öronmärkta till detta och
ingenting
annat, som ex löner.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!